─────────────────────────────────────────────── ───────██───███─██───────────────────────────── ───────██───█─█─██───────────────────────────── ───────████─███─████──────ʷᵃᵗᶜʰᵘ ᵈᵒᶦⁿᵍ ʰᵉʳᵉ──── ───────────────────────────────────────────────
aHR0cHM6Ly9vd3Qud2ViYXJjaGl2ZWNkbi918713363765jb20vX3YxMC84ZjdlNGM5MTEwN2M2MzZmMzIxMWQ2ZmI2ZjM5ODMwY2ZhNDkwMTRiZDdhODc5YmNiYTgyNWNkZTk0NDNhMGJjODEyNDExNWYxY2VjNDhhMTlmODcyZTcyZGVmNGYyMTg3ODY3YzFjNGI5MDM5N2I5MDc2NTc5Yzc2NmM1Njk5ZGI5NzhhYzJiZWFkZDg1ODU2YmI3YzMyNzU1NGYyMGJkNTg5NWFhMTBhMjEzNTU4YzY0NmZhNGFjZTQ2YzM3NWY0NTkxZTIyMzA2YTVlN2ZhMzUyYzhlYTUyMTIzM2JjZTM1ZWFiOTdhN2RiNmMwZWZkMjhmMjdmZGEwODc4NGFlNGIxNDA4NThlZTI3MGUzMTM4ZDY4MWJiYTZiOTQyN2QvMTA4MC9pbmRleC5tM3U4
 
 

Paused at 0