─────────────────────────────────────────────── ───────██───███─██───────────────────────────── ───────██───█─█─██───────────────────────────── ───────████─███─████──────ʷᵃᵗᶜʰᵘ ᵈᵒᶦⁿᵍ ʰᵉʳᵉ──── ───────────────────────────────────────────────
aHR0cHM6Ly9sLnBvbGxsbG9wLmNvbS9fdj92806582032ExLzg1MTc5NzdlZTA5NThmY2I1MWMyNjZlMDUyYTJlMTg0ZTJlNjAwNDdmOGUzMjU3ZDBhMjk2ZmJhNzExYWQ2ODkwOGM3ZmE4NWVjZWNlODIzYjEzOWJiZjA2OGUyMTg0MGVlNmZhOTIzYTgwYTEwYzE4N2RkZTgzMDg4ZDE3ZjA2OTBlMDY3MzlkOWQzOTMyODEzYTYzNWU2MjE1NzgxNDUxMTg0NWY3OTI1MTNjNThjOTVhYjIzMTJlYjJiOTZhNmFmODM5Yzg5MGMxNDdmMzc3NWM3MjBlOTgxY2UxYTU3YjVmY2M0NWQ0ZTllYzI2MTcxNGViMDQxYjkyYmExZmYzMGI5M2VkOTdjMWVlMzFiZjNlMTM1YzliZjQ5MDg3Ny9wbGF5bGlzdC5tM3U4
 
 

Paused at 0