─────────────────────────────────────────────── ───────██───███─██───────────────────────────── ───────██───█─█─██───────────────────────────── ───────████─███─████──────ʷᵃᵗᶜʰᵘ ᵈᵒᶦⁿᵍ ʰᵉʳᵉ──── ───────────────────────────────────────────────
aHR0cHM6Ly9oLnBvbGxsbG9wLmNvbS9fdj92806746462ExL2M2NWVkYWRmY2E0NzNlM2UyNjVkMjRmOWY0M2Y3NjhjZWUwZDFkMzhjMTA2MDhhMzEyOTUzZWM4MjU5Nzg1MGUxYjkzNDE5Njc4M2UzMTRhY2ExZDVmNTVkYzYxNjc2NGNiMTQ1MmFkNTZiNzk2Nzk3ZTllOTY5NzcwMTU3MjhmNDEyNjYzNDAzYWNkZDhmNTdiMjk4YTM4NjY1NDU2ZGRjODIxMzM2MDgyMThmODk2ODdjNzdhOTZmMTBkZDkyYTE2MzkyMTE3ZDdmOGJhNDYxYmI4MmY5OGNlNDRmMzBkZTQ2YWVjNWIyNGMwZWNhYTI2NzQwNzQzNTgyMGU4ZmJjNmIxMjRlN2Y3MzhiYTVhYzdlYzQ1MzBmOGViMGRkYy9wbGF5bGlzdC5tM3U4
 
 

Paused at 0